Via de web shop van rolluik-onderdelen.be worden privacygevoelige gegevens zoals persoonsgegevens verwerkt.
Rolluik-onderdelen.be acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens stelt.
Rolluik-onderdelen.be is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op dinsdag 24 februari 2016.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze diensten of door een aankoop te doen via de webshop laat u
bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en
gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of
waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:
– Naam & adresgegevens
– Factuuradres
– Emailadres
– Betalingsgegevens

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de
inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden per e-mail.

Registreren


Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie
bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven
persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in
te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst,facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij
ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons
sluit of indien dit wettelijk verplicht is.
In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Verstrekking aan derden


Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze site zijn social media
buttons opgenomen. Hiermee kunnen beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens
verzamelen.

Beveiliging


Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien.
Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden


Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.
Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens


Voor vragen over ons privacy beleid of vragen betreffende inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

[highlight ]Rolluik-Onderdelen.be Ondernemingsnummer: BE0682.681.842
Tel : 0494421883 – Rooigemlaan 183, 9000 Gent[/highlight]