BESTELBON EN FACTUUR ARTIKEL 1 – ORDERBEVESTIGING

1.1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met onze firma worden gesloten,
met uitsluiting van de verkoopsvoorwaarden van onze medecontractant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onzentwege.
1.2. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden onze offertes slechts gedurende 2maanden.
1.3. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard.
In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 20% verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door de verkoper.
1.4. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de opdrachtgever aanvaard door het enkele feit van het sluiten van de overeenkomst of de aanvaarding van een levering.

ARTIKEL 2 – OMSCHRIJVING DER TE LEVEREN GOEDEREN

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de
factuur.

ARTIKEL 3 – PRIJS

Onze prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds inclusief BTW.
De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.

ARTIKEL 4 – LEVERINGSTERMIJNEN

De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening gehouden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

ARTIKEL 5 – CONTROLE EN WAARBORG

5.1. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien.
Klachten dienen bij aangetekend schrijven te worden gesignaleerd aan de verkoper binnen de acht dagen na de levering.
5.2. De verkoper is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad
of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden.
5.3. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen 8 dagen worden ingediend bij aangetekend
schrijven en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen of werden verwerkt.
5.4. De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden.

ARTIKEL 6 – EIGENDOMSOVERDRACHT EN LEVERING

6.1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten.
6.2. Levering geschiedt op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. Het risico gaat over op de koper vanaf het moment dat de goederen het
magazijn van de verkoper verlaten.
6.3. De koper die ten onrechte weigert de aangeboden goederen in ontvangst te nemen of af te halen dient de daaruit voortvloeiende kosten, zoals de opslagkosten en de vrachtkosten,
te betalen, ongeacht de andere vergoedingen waaronder de afgesproken prijs, de intresten en de forfaitaire verhoging die aan de verkoper toekomen.
6.4. De koper dient te zorgen dat de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en
zo onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, in hoofde
van de verkoper te vergoeden.
6.5. De koper dient de geleverde goederen zo spoedig mogelijk na het in ontvangst nemen te controleren en eventuele zichtbare gebreken, op straffe van verval, uiterlijk binnen de vijf
dagen na deze datum per aangetekend schrijven aan de verkoper te melden. Het in gebruik nemen van de goederen en/of het doorverkopen ervan impliceert de goedkeuring en
aanvaarding ervan.

ARTIKEL 7 – BETALING

7.1. De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur, contant betaalbaar.
7.2. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10%,
met een minimum van 100 EUR, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de
gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door de verkoper aangestelde raadsman.
Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een nalatigheidsintrest verschuldigd van 8 % per jaar.
Deze bepalingen blijven gelden indien wij afbetalingstermijnen of betalingsfaciliteiten toestaan.
7.3. Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 5.1 moet in geval van betwisting de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde manier en per aangetekend schrijven geprotesteerd
worden binnen de 8 dagen na ontvangst ervan.

ARTIKEL 8 – OVERMACHT

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt onze firma van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat onze medecontractant aanspraak zal kunnen maken op
schadevergoeding.
Ingeval onze firma afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval
van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.
Ondermeer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal
en uitzonderlijke verkeershinder.

ART. 9 – EIGENDOMSVOORBEHOUD – RETENTIERECHT

De geleverde goederen blijven uitsluitende eigendom van de verkoper tot bij de volledige
betaling van de koopprijs, vermeerderd met eventuele kosten en intresten.

ARTIKEL 10 – GESCHILLENREGELING

9.1. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de plaats waar de
maatschappelijke zetel van de verkoper gevestigd is.
9.2. Enkel het Belgisch recht zal van toepassing zijn.

ARTIKEL 11 – BEDENKTIJD (ZICHTTERMIJN) EN RETOURNEREN

De Belgische wet op de handelspraktijken, informatie en bescherming van de consument van 12 april 2010 laat de aankoper toe binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet.

De goederen moeten dan onbeschadigd en winkelfris teruggestuurd worden binnen de 14 werkdagen nadat de koper de verkoper informeerde. Dit wil zeggen: zonder vingerafdrukken, krassen, koffievlekken, gedeukte hoeken …
De Verkoper kan teruggezonden goederen weigeren of niet terugbetalen wanneer de producten door de koper werden beschadigd of indien de verzegeling werd verbroken.
De Verkoper draagt geen enkele kost of verantwoordelijkheid betreffende het terugsturen van goederen door de koper.
Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard.
Het betaalde bedrag min de verzendkosten wordt binnen de 14 kalenderdagen teruggestort op het rekeningnummer dat de koper meestuurt met de teruggestuurde zending.

[highlight ]Rolluik-Onderdelen.be – Doolaege Kevin – Ondernemingsnummer: BE0682.681.842
Tel : 0494421883 – Rooigemlaan 183, 9000 Gent[/highlight]